Français

Infinitiv

Presens

Preteritum

Supinum

Imperativum

devoir

bör

borde

bort

devoir

måste

måste

aller + inf, (futur)

ska

skulle

skolat

demander, prier

be

ber

bad

bett

be!

décider

besluta

beslutar

beslutade

beslutat

besluta!

attacher

binda

binder

band

bundit

bind!

mordre

bita

biter

bet

bitit

bit!

offrir, proposer

bjuda

bjuder

bjöd

bjudit

bjud!

devenir

bli

blir

blev

blivit

bli!

brûler

brinna

brinner

brann

brunnit

brinn!

se casser

brista

brister

brast

brustit

brist!

casser

bryta

bryter

bröt

brutit

bryt!

porter

bära

bär

bar

burit

bär!

tirer

dra

drar

drog

dragit

dra!

boire

dricka

dricker

drack

druckit

drick!

pousser

driva

driver

drev

drivit

driv!

convenir

duga

duger

dög

dugt

dug!

plonger

dyka

dyker

dök

dykt

dyk!

mourir

dör

dog

dött

dö!

tomber

falla

faller

föll

fallit

fall!

bouger, voyager

fara

far

for

farit

far!

trouver

finna

finner

fann

funnit

finn!

exister

finnas

finns

fanns

funnits

voler

flyga

flyger

flög

flugit

flyg!

flotter

flyta

flyter

flöt

flutit

flyt!

geler

frysa

fryser

frös

frusit

frys!

obtenir

får

fick

fått

få!

disparaître

försvinna

försvinner

försvann

försvunnit

försvinn!

donner

ge

ger

gav

gett

ge!

verser

gjuta

gjuter

göt

gjutit

gjut!

glisser

glida

glider

gled

glidit

glid!

enchanter

glädja

gläder

gladde

glatt

gläd!

frotter

gnida

gnider

gned

gnidit

gnid!

saisir

gripa

griper

grep

gripit

grip!

pleurer

gråta

gråter

grät

gråtit

gråt!

aller, marcher

går

gick

gått

gå!

faire

göra

gör

gjorde

gjort

gör!

avoir

ha

har

hade

haft

ha!

s’appeler

heta

heter

hette

hetat

het!

avoir le temps de

hinna

hinner

hann

hunnit

hinn!

couper

hugga

hugger

högg

huggit

hugg!

tenir

hålla

håller

höll

hållit

håll!

escalader, marcher à grand pas

kliva

kliver

klev

klivit

kliv!

pincer

knipa

kniper

knep

knipit

knip!

nouer

knyta

knyter

knöt

knutit

knyt!

venir

komma

kommer

kom

kommit

kom!

ramper

krypa

kryper

kröp

krupit

kryp!

savoir, savoir faire

kunna

kan

kunde

kunnat

sourir

le

ler

log

lett

le!

souffrir

lida

lider

led

lidit

lid!

être couché

ligga

ligger

låg

legat

ligg!

mentir

ljuga

ljuger

ljög

ljugit

ljug!

obéir

lyda

lyder

lydde

lytt

lyd!

poser

lägga

lägger

lade

lagt

lägg!

laisser

låta

låter

lät

låtit

låt!

faire une révérence

niga

niger

neg

nigit

nig!

profiter

njuta

njuter

njöt

njutit

njut!

pincer

nypa

nyper

nöp

nypt

nyp!

éternuer

nysa

nyser

nyste

nyst

nys!

piailler

pipa

piper

pep

pipit

pip!

chevaucher

rida

rider

red

ridit

rid!

couler

rinna

rinner

rann

runnit

rinn!

griffer

riva

river

rev

rivit

riv!

frémir

rysa

ryser

rös

ryst

rys!

rugir

ryta

ryter

röt

rutit

ryt!

voir

se

ser

såg

sett

se!

nager

simma

simmar

simmade

simmat

simma!

s’assoir

sitta

sitter

satt

suttit

sitt!

bouillonner

sjuda

sjuder

sjöd

sjudit

sjud!

chanter

sjunga

sjunger

sjöng

sjungit

sjung!

couler

sjunka

sjunker

sjönk

sjunkit

sjunk!

briller

skina

skiner

sken

skinit

skin!

tirer

skjuta

skjuter

sköt

skjutit

skjut!

avancer

skrida

skrider

skred

skridit

skrid!

hurler

skrika

skriker

skrek

skrikit

skrik!

écrire

skriva

skriver

skrev

skrivit

skriv!

se vanter

skryta

skryter

skröt

skrutit

skryt!

couper

skära

skär

skar

skurit

skär!

éviter

slippa

slipper

slapp

sluppit

slipp!

déchirer

slita

sliter

slet

slitit

slit!

frapper

slå

slår

slog

slagit

slå!

se battre

slåss

slåss

slogs

slagits

slåss!

s’infiltrer

smyga

smyger

smög

smugit

smyg!

fondre

smälta

smälter

smälte

smält

smält!

se moucher

snyta

snyter

snöt

snutit

snyt!

dormir

sova

sover

sov

sovit

sov!

tourner

spinna

spinner

spann

spunnit

spinn!

éclater

spricka

spricker

sprack

spruckit

sprick!

répandre

sprida

sprider

spred

spridit

sprid!

courir

springa

springer

sprang

sprungit

spring!

piquer

sticka

sticker

stack

stuckit

stick!

monter

stiga

stiger

steg

stigit

stig!

puer

stinka

stinker

stank

stunkit

stink!

voler

stjäla

stjäl

stal

stulit

stjäl!

combattre

strida

strider

stred

stridit

strid!

frotter

stryka

stryker

strök

strukit

stryk!

être debout

stå

står

stod

stått

stå!

sucer

suga

suger

sög

sugit

sug!

picoler

supa

super

söp

supit

sup!

picoter

svida

svider

sved

svidit

svid!

abandonner

svika

sviker

svek

svikit

svik!

affamer

svälta

svälter

svälte

svält

svält!

jurer

svära

svär

svor

svurit

svär!

prendre

ta

tar

tog

tagit

ta!

se taire

tiga

tiger

teg

tigit

tig!

crier

tjuta

tjuter

tjöt

tjutit

tjut!

forcer

tvinga

tvingar

tvingade

tvingat

tvinga!

être

vara

är

var

varit

var!

savoir

veta

vet

visste

vetat

céder, plier

vika

viker

vikte

vikt

vik!

vouloir

vilja

vill

ville

velat

gagner

vinna

vinner

vann

vunnit

vinn!

tourner

vrida

vrider

vred

vridit

vrid!

s’habituer

vänja

vänjer

vande

vant

vänj!

grandir

växa

växer

växte

växt

väx!

manger

äta

äter

åt

ätit

ät!