Français

Infinitiv

Presens

Preteritum

Supinum

Imperativum

devoir bör borde bort
devoir måste måste
aller + inf, (futur) ska skulle skolat
demander, prier be ber bad bett be!
décider besluta beslutar beslutade beslutat besluta!
attacher binda binder band bundit bind!
mordre bita biter bet bitit bit!
offrir, proposer bjuda bjuder bjöd bjudit bjud!
devenir bli blir blev blivit bli!
brûler brinna brinner brann brunnit brinn!
se casser brista brister brast brustit brist!
casser bryta bryter bröt brutit bryt!
porter bära bär bar burit bär!
tirer dra drar drog dragit dra!
boire dricka dricker drack druckit drick!
pousser driva driver drev drivit driv!
convenir duga duger dög dugt dug!
plonger dyka dyker dök dykt dyk!
mourir dör dog dött dö!
tomber falla faller föll fallit fall!
bouger, voyager fara far for farit far!
trouver finna finner fann funnit finn!
exister finnas finns fanns funnits
voler flyga flyger flög flugit flyg!
flotter flyta flyter flöt flutit flyt!
geler frysa fryser frös frusit frys!
obtenir får fick fått få!
disparaître försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn!
donner ge ger gav gett ge!
verser gjuta gjuter göt gjutit gjut!
glisser glida glider gled glidit glid!
enchanter glädja gläder gladde glatt gläd!
frotter gnida gnider gned gnidit gnid!
saisir gripa griper grep gripit grip!
pleurer gråta gråter grät gråtit gråt!
aller, marcher går gick gått gå!
faire göra gör gjorde gjort gör!
avoir ha har hade haft ha!
s’appeler heta heter hette hetat het!
avoir le temps de hinna hinner hann hunnit hinn!
couper hugga hugger högg huggit hugg!
tenir hålla håller höll hållit håll!
escalader, marcher à grand pas kliva kliver klev klivit kliv!
pincer knipa kniper knep knipit knip!
nouer knyta knyter knöt knutit knyt!
venir komma kommer kom kommit kom!
ramper krypa kryper kröp krupit kryp!
savoir, savoir faire kunna kan kunde kunnat
sourir le ler log lett le!
souffrir lida lider led lidit lid!
être couché ligga ligger låg legat ligg!
mentir ljuga ljuger ljög ljugit ljug!
obéir lyda lyder lydde lytt lyd!
poser lägga lägger lade lagt lägg!
laisser låta låter lät låtit låt!
faire une révérence niga niger neg nigit nig!
profiter njuta njuter njöt njutit njut!
pincer nypa nyper nöp nypt nyp!
éternuer nysa nyser nyste nyst nys!
piailler pipa piper pep pipit pip!
chevaucher rida rider red ridit rid!
couler rinna rinner rann runnit rinn!
griffer riva river rev rivit riv!
frémir rysa ryser rös ryst rys!
rugir ryta ryter röt rutit ryt!
voir se ser såg sett se!
nager simma simmar simmade simmat simma!
s’assoir sitta sitter satt suttit sitt!
bouillonner sjuda sjuder sjöd sjudit sjud!
chanter sjunga sjunger sjöng sjungit sjung!
couler sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk!
briller skina skiner sken skinit skin!
tirer skjuta skjuter sköt skjutit skjut!
avancer skrida skrider skred skridit skrid!
hurler skrika skriker skrek skrikit skrik!
écrire skriva skriver skrev skrivit skriv!
se vanter skryta skryter skröt skrutit skryt!
couper skära skär skar skurit skär!
éviter slippa slipper slapp sluppit slipp!
déchirer slita sliter slet slitit slit!
frapper slå slår slog slagit slå!
se battre slåss slåss slogs slagits slåss!
s’infiltrer smyga smyger smög smugit smyg!
fondre smälta smälter smälte smält smält!
se moucher snyta snyter snöt snutit snyt!
dormir sova sover sov sovit sov!
tourner spinna spinner spann spunnit spinn!
éclater spricka spricker sprack spruckit sprick!
répandre sprida sprider spred spridit sprid!
courir springa springer sprang sprungit spring!
piquer sticka sticker stack stuckit stick!
monter stiga stiger steg stigit stig!
puer stinka stinker stank stunkit stink!
voler stjäla stjäl stal stulit stjäl!
combattre strida strider stred stridit strid!
frotter stryka stryker strök strukit stryk!
être debout stå står stod stått stå!
sucer suga suger sög sugit sug!
picoler supa super söp supit sup!
picoter svida svider sved svidit svid!
abandonner svika sviker svek svikit svik!
affamer svälta svälter svälte svält svält!
jurer svära svär svor svurit svär!
prendre ta tar tog tagit ta!
se taire tiga tiger teg tigit tig!
crier tjuta tjuter tjöt tjutit tjut!
forcer tvinga tvingar tvingade tvingat tvinga!
être vara är var varit var!
savoir veta vet visste vetat
céder, plier vika viker vikte vikt vik!
vouloir vilja vill ville velat
gagner vinna vinner vann vunnit vinn!
tourner vrida vrider vred vridit vrid!
s’habituer vänja vänjer vande vant vänj!
grandir växa växer växte växt väx!
manger äta äter åt ätit ät!